HCU22

Digital Transcript

คำร้องขอใบ Transcript แบบ Digital
หากจำรหัสนักศึกษาไม่ได้ หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ graduation.hcu@gmail.com หรือ โทร. 023126300 ต่อ 1458 ในเวลาทำการ


ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเอกสารจะออกตามชื่อในระบบทะเบียนเท่านั้น

เลือกเอกสารที่ต้องการ

Digital document (เอกสารมีอายุ 90 วัน)


ธนาคารที่โอน

  กรุงศรี   596-1-00001-7   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
             

หมายเหตุ
- สำนักทะเบียนฯ จะตรวจสอบคำร้องและการชำระเงิน ก่อนจัดทำเอกสาร ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Digital Transcript ในวันทำการถัดไป
- นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเอกสารฉบับสภาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย จะไม่สามารถขอ Digital Transcript ฉบับสำเร็จการศึกษาได้ จะขอได้เฉพาะกรณีกำลังศึกษา และใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาเท่านั้น
- หน่วยงานภายนอกสามารถนำ Digital Transcript มาตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ

 

โปรดตรวจสอบรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนกดปุ่ม "บันทึกเพื่อยืนยันการขอเอกสาร" หลังจากกดปุ่มนี้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการขอเอกสารได้